HALINA2

14 tekstów – auto­rem jest HA­LINA2.

nut­ki składają się w całość me­lodyjną - tęczo­wa dro­ga życia w chwilą fan­ta­zyjną ... R.M.Z 

myśl • 4 października 2014, 02:04

gdy ro­bisz się mar­kotny i smut­ny - jes­teś dla siebie też in­nych ok­rutny ... R.M.Z 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 października 2014, 13:02

gdy ro­bisz się mar­kotny i smut­ny - jes­teś dla siebie też in­nych ok­rutny ... R.M.Z
i
gdy uśmie­chu ra­dos­ne­go czar na twarzy lśni - wraz z nim pro­mieniejesz i ty ... R.M.Z 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 sierpnia 2014, 11:24

smu­tek,cier­pienie - MO­JE ŻYCIE 

myśl • 12 czerwca 2014, 01:55

gdy ów stwór pod­ry­wał się do lo­tu - dźwięk
ro­bił ta­ki jak szum sa­molo­tu - z gałęzi spa­dały ober­wa­ne na ziemie liście - świst był przy tym oczy­wiście - lądo­wał z impetem [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 czerwca 2014, 13:12

w życiu ty­le możli­wości :myśli marzeń nadziei miłości ,wiele roz­wiązań prob­lemów , ale nie wie­dzieć cze­mu .Mając do wy­boru kil­ka dróg
wy­biera­my tą która zwa­la z nóg ... R.M.Z, 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 czerwca 2014, 14:34

R.M.Z.

gdzie ty jes­teś kwiecie miły ?Z tęskno­ty za tobą marzę o wol­ności :słowa i czynów w imię jed­ności . Tyś de­mok­racją w równości po bar­wach twych zos­tały od­cienie sza­rości .Oni tak zacięcie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 maja 2014, 01:00

tak tu­taj jest jak jest - wie o tym kot i pies
od święta czys­tość lśni ,
nadzieja ociera nam łzy ,
ta kraina jest złudną
na codzień bar­dzo brudną ... R.M.Z. 

myśl • 29 maja 2014, 00:07

gdy tu w Pol­sce mat­ka dziecię do pier­si tu­li - a w in­nym państwie życie nie war­te jest lu­ki - gdy tu w Pol­sce oj­ciec dziec­ko na ręce bie­rze - a w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 maja 2014, 01:38

mąż - pis­klę kukułki 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 maja 2014, 20:07

HALINA2

istnieją ziemskie anioły

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

HALINA2

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

4 października 2014, 02:04HALINA2 do­dał no­wy tek­st nutki składają się w [...]

3 października 2014, 13:02HALINA2 do­dał no­wy tek­st gdy ro­bisz się mar­kotny [...]

26 sierpnia 2014, 11:24HALINA2 do­dał no­wy tek­st gdy ro­bisz się mar­kotny [...]

12 czerwca 2014, 17:50.Rodia sko­men­to­wał tek­st smutek,cierpienie - MO­JE ŻYCIE

12 czerwca 2014, 01:55HALINA2 do­dał no­wy tek­st smutek,cierpienie - MO­JE ŻYCIE

3 czerwca 2014, 13:12HALINA2 do­dał no­wy tek­st gdy ów stwór pod­ry­wał [...]

1 czerwca 2014, 14:34HALINA2 do­dał no­wy tek­st w życiu ty­le możli­wości [...]

30 maja 2014, 01:00HALINA2 do­dał no­wy tek­st R.M.Z.  

28 maja 2014, 00:58HALINA2 do­dał no­wy tek­st R.M.Z.